Caspian Tern; Indian Lake, Lakeview Ohio

Caspian Tern; Indian Lake, Lakeview Ohio